Подання

Статті в електронному варіанті надсилаються на електронну пошту журналу: audiovisual-art@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Порядок прийняття до розгляду статей

До публікації у науковому журналі приймаються оригінальні проблемні статті, які раніше ніде не друкувались (українською та англійською мовами).

Процедуру наукової експертизи проходять усі дослідницькі статті, що надійшли в редакційну колегію. Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей і відбувається протягом 14 днів.

Редакційна колегія передає статтю рецензентам за так званим «сліпим» методом рецензування.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку;
 • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів;
 • відмову в прийнятті статті до друку.

Процес рецензування та редагування статей максимально автоматизований. База даних системи зберігає інформацію про авторів наукових статей, рецензентів, редакторів та контактну інформацію.

Рецензенти отримують статтю без прізвища автора (авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвище рецензентів.

Форма рецензії (додаток 1)

Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, а також не дотримано вимог до структури та технічного оформлення статті.

Редакційна колегія наукового журналу оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора письмового наукового твору (статті).

Наукова стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне й технічне редагування Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Вимоги до подання та оформлення статей

Автори самостійно надсилають свої статті мовою оригіналу на електронну пошту журналу audiovisual-art@knukim.edu.ua, вказавши до якого видання подається стаття.

Відповідно до інструкції для авторів, статті необхідно подавати у форматі Microsoft Office Word (doc або docх). Автор також забов’язаний заповнити Авторську довідку, вказавши у темі до якого видання подається стаття.

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами. Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. FrankaIvanov.doc,docх. Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. FrankaIvanov Petrov.doc, docх.

Файл з авторською довідкою називати аналогічно назві файлу статі з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Dovidka.doc (doc/х).

Приклад оформлення авторської довідки – Додаток 3.

 

Виклад статті має бути чітким, ясним, змістовним, відповідати вимогам ДАК і містити такі елементи:

 • формулювання проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання цілей статті (Мета і завдання. Не писати загальними фразами, а чітко розписати, які методи і як саме використовувалися для даного дослідження; тобто розкрити сам механізм проведення дослідження – яким чином було отримано його результати). Обсяг – близько 3000 знаків.
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Орієнтовний обсяг рукопису: наукової статті до 40 тис.

Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу жирним шрифтом, а саме :

Вступ – у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор;

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 

Вимоги до резюме (реферативної анотації)

Резюме подаються українською та англійською (Abstract) мовами.

Обсяг реферативної анотації:

не менше 2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли.

Резюме англійською має бути написане правильною англійською мовою, з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська). Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів.

Структура резюме.

У резюме необхідно чітко вказати:

 • мету дослідження (main objective(s) of the study);
 • методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done);
 • головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для науки, суспільства, освіти тощо (здобутий новий цінний фактаж; виявлені нові взаємозв’язки та закономірності; підтверджені чи спростовані певні гіпотези тощо).

Всі названі складові резюме мають чітко ідентифікуватися. Для цього рекомендуємо вживати в резюме слова: main objective(s) of the study, methodology, results, findings, conclusions, significance.

За необхідності, можна на початку резюме вказати одним реченням актуальність дослідження (relevance of the study), якщо вона не є очевидною з назви, мети чи висновків дослідження.

Ключові слова (Keywords)

Після резюме потрібно вказати не менше 3-х і не більше 10 ключових слів, розділяючи їх комою.

Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони сприятимуть пошуку Вашої публікації в електронних каталогах і наукометричних базах,та підвищенню індексу її цитування.

Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження: наприклад, ScienceDirect видавництва Elsevier (Scopus): http://www.sciencedirect.com/science/search.

Структура основного тексту статті

 • індекс УДК (по лівому краю статті)
 • прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів ((по правому краю статті));
 • ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org) – по правому краю статті;
 • назва статті (посередині, заголовними літерами, виділити жирним);
 • Анотація (реферативна) Слово «Анотація» перед текстом анотації не зазначається;
 • ключові слова: не менше 3-х та не більше 10;
 • текст статті;
 • список використаних джерел

 

Вимоги до технічного оформлення

Назву статті набирати заголовними жирними літерами, без переносів, по центру. Набір з використанням опції Caps Lock не дозволяється.

Розрізняти символи (-дефіс) і ( – тире), (’ – апостроф), («» - лапки для кириличного тексту, та “ ” – англійського)

1. Формат сторінки – А4

2. Шрифт – Times New Roman

3. Розмір шрифту – 14

4. Інтервал – 1,5

5. Абзацний відступ – 1,25 мм

6. Вирівнювання – по ширині

7. Всі береги – 20 мм

8. Обсяг – 12–14 (з додатками, таблицями, ілюстраціями, списком використаних джерел).

Інформація для зворотного зв’язку (телефон, е-mail).

 

Вимоги до оформлення основного тексту статті:

Оформлення посилань у тексті має відповідати рекомендаціям з оформлення посилань в наукових роботах Гарвардський стиль (Harvard Referencing Style)

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

- Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.

- Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.

- Схеми, графіки, діаграми формули і таблиці нумеруються.

- Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню «Таблиця».

- Формат таблиць тільки книжковий.

- Якщо в статті наведено схеми, їх треба групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»). Усі малюнки, таблиці та схеми повинні нумеруватися і мати посилання по тексту статті (рис. 1). Розміщення малюнка (схеми, таблиці) по тексту повинно бути максимально наближене до місця в тексті, де стоїть посилання на цей малюнок (схему, таблицю). Усі малюнки (схеми, таблиці) повинні бути підписані і мати назви. У випадку запозичення малюнків (схем, таблиць) необхідно вказувати їх джерело.

Автоматична нумерація сторінок не ставиться.

Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати п’яти. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi.

Кожну ілюстрацію треба надсилати окремим файлом. Називати файл ілюстрації треба прізвищем автора статті латиницею.

Якщо ілюстрацій кілька, то потрібно додавати в назві файлу до прізвища автора порядковий номер ілюстрації. Наприклад, Ivanov 1.jpg; Ivanov 2.jpg; Ivanov 3.jpg.

 

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах

Гарвардський стиль (Harvard Referencing Style)

Цитування в тексті

Гарвардський стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата.

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці, що цитується, дату публікації,

сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела).

Оформлення цитати у тексті

Парафраз

Не береться в лапки

Цитата всередині речення

Цитата береться в подвійні лапки «…».

Приклад:

Так, наприклад, Виготський (1991, с.11) наголошував, що «всюди розвиток особистості дитини виявляється як функція від розвитку її колективної поведінки».

Блокова цитата

До 50 слів і більше

Для виділення цитати вона береться в лапки та наводиться в тексті з абзацним відступом зліва для всієї цитати.

Позначення цитування ставиться після цитати за крапкою.

Приклад:

“Outside the UK, the BBC World Service hasprovided services by direct broadcasting and re transmission contracts by sound radio since the inauguration of the BBC Empire Service in December 1932, and more recently by television and online. Though sharing some of the facilities of the domestic services, particularly for news and current affairs output, the World Service has a separate Managing Director, and its operating costs havehistorically been funded mainly by directgrants from the UK government. These grants were determined independently of the domestic licence fee. A recent spending review has announced plans for the funding for the world service to be drawn from the domesticthe domestic licence fee”. (Jones, 1967, p. 27)

Позначення цитувань в тексті:

Якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, воно зазначається у дужках в кінці речення перед крапкою, або за логікою речення.

Наприклад:

(Шаповалов, 1972, с. 97–98)

(Петров, 2006)

Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік публікації ставиться у дужках після прізвища автора, або після цитованого уривка, якщо це пряма цитата.

Ушакова (2011)

Фадєєв (1961, с. 374)

Фадєєв, «…» (1961, с. 374).

ОКРЕМІ ВИПАДКИ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ

Цитування праці

Приклади

Примітки

2-х авторів

(Коваль та Швець 2012)

 

3-х авторів

(Петров, Іванов та Мельник 2016)

 

4-х авторів

(Бойко та ін., 2014)

 

Автор-організація

(Всесвітня організація з охорони здоров’я, 2016)

При першому згадуванні в

тексті – назва повністю.

Далі – акронім назви.

Без автора

Назва праці замість автора. При першому згадуванні – повністю, далі можна скорочено.

Під редакцією

(Іванов ред., 2016)

 

Один автор. Один рік

Абрамов, 2008; 2010

В хронологічному порядку

Один автор, різні роки

Петров, 2012; Петров, 2013

В залежності від назви. Див. «Упорядкування списку…»

Різні автори, різні роки

Гудзь та ін. (2004); Луговий і Велет (2006); Петров (2000)

В алфавітному порядку за прізвищем першого автора цитованої праці

 

(Гудзь та ін. 2004; Луговий і Велет 2006; Петров 2000)

 

УПОРЯДКУВАННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, процитоване в роботі має з’явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи.

Список використаних джерел – Бібліографічні посилання

Джерела в списку нумеруються і організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назв в

хронологічному порядку, коли роблять посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації,

починаючи з найбільш раннього).

Якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку

вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт за роком публікації.

Наприклад:

 

Вашуленко, М. С. (2005) Рідна мова. Київ: Освіта.

Vashulenko, M.S. (2005). Native language.Kyiv: Osvita.

Вашуленко, М. С. (2006). Українська мова і мовлення в початковій школі. Київ : Освіта

Vashulenko, M.S. (2006).Ukrainian language and broadcast at elementary school. Kyiv: Osvita.

За наявності кількох праць одного року публікації зі спільним першим автором, у списку спершу ставиться

посилання з меншою кількістю авторів.

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел (References)

В посиланні вказуються всі автори праці (редактори, якщо автор відсутній). Якщо авторів надто багато (наприклад, в деяких наукових статтях), варто обмежити їх кількість й ввести «та ін.» після певних прізвищ.

Книга автори

(схема)

Бібліографічні посилання

References

 

Лазарович М. В. Українські Січові Стрільці. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 120 с.

Lazarovych, M.V.(2000). Ukrainski Sichovi Striltsi [UkrainianSichoviStriltsi]. Ternopil: Ekonomichna dumka.

 

Григоренко І. П., Томак А. М., Тисячна Г. Н. Приховування історичної правди. 2-ге вид. Київ : Українська прес-група, 2012. 167 с.

Hryhorenko, I.P., Tomak, A.M., and Tysiachna, H.N. (2012). Prykhovuvannia istorychnoi pravdy [Hiding historical truth]. 2nd ed. Kyiv: Ukrainska pres-hrupa.

Книга без автора

Основи менеджменту. Київ : Наук. думка, 2016. 235 с.

Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management]. (2016). Kyiv: Naukova dumka.

Collins German-English Dictionary. (1993). 2nd ed. Stuttgart: Klett.

Книга за редакцією

Національна економіка / за ред. А. Г. Савченко. Київ : КНЕУ, 2011. 180 с.

Savchenko, A.H. ed. (2011). Natsionalna ekonomika [National economy].Kyiv: Kyiv National Economic University.

2 редактора

Silverman, D.F. and Propp, K.K. eds. (1990). The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.

Книга-переклад

Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні / пер. з англ. М. Олійник. Львів : Літопис. 220 с.

Dryden, G. and Vos, J. (2005). Revoliutsiia v navchanni [Revolution in learning]. Translated from Englishby M. Oliinyk. Lviv: Litopys.

 

Canetti, E. (2001). The voices of Marrakesh: a record of a visit. Translated from German by J.A. Underwood.San Francisco: Arion.

Розділ книги за редакцією

Психологическая концепция моторной теории восприятия речи / редкол. (голова) Г. В. Лосик, Т. Н. Ушакова, Н. В. Уфимцева [та ін.]. Детская речь: психолингвистические исследования. Москва: Per Se, 2001. С. 9–22.

 

Losik, G.V., T.N. Ushakova, and N.V. Ufimtseva, eds. (2001). ‘Psikhologicheskaya kontseptsiya motornoi teorii vospriyatiya rechi’ [Psychological concept of the motor theory of speech perception]. Detskaya rech: psikholingvisticheskie issledovaniya. Moskva: Per Se, рр. 9–22.

Стаття з журналу (друк)

Гардабхадзе І. А. Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Київ, 2013. № 2. С. 221–227.

 

Hardabkhadze, І.А. (2013). ‘Kulturna spadshchyna Ukrainy v naukovykh doslidzhenniakh i khudozhnii tvorchosti dyzaineriv novoho pokolinnia’ [Cultural heritage of Ukrainein the scientific researches and artistic creativity of the new generation designers]. TradycijiTaNovacijiuVyshhyjArkhitekturno-KhudozhnijOsviti,no. 2, pp. 221–227.

Стаття з журналу (друк) –

з DOI

Чекан Н. И. Два похода к пониманию метафоры: О. М. Фрейденберг и М. М. Бахтина. Историческая и социально-образовательная мысль. Москва, 2014. № 6 (62). С. 175–179. DOI:10.17748/2075-9908-2014-6-6_2-175-179.

Chekan, N.I. (2014). ‘Dva pokhoda k ponimaniyu metafory: O. M. Freidenberg i M. M. Bakhtina’ [Two Approaches to Defining a Metaphor: О. Freiden bergand M. Bakhtin]. Istoricheskia i sotsialno-obrazovatelnaia mysl, no. 6(62), рр. 175–179. DOI:

10.17748/2075-9908-2014-6-6_2-175-179.

Стаття з журналу (online)

Іщенко Н. Г., Тєлєгіна К. І. Рекламний текст як форма соціального впливу. Новітня освіта. 2014. Вип.1. C. 30–35. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/ 29265. (дата звернення: 11.02.2016).

Ishchenko, N.H.and Tieliehina, K.I. (2014). ‘Advertising text as a form of social influence’. Novitnia osvita[online] issue 1, pp. 30–35. Available at:<http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Accessed 11 February 2016].

Cтаття з газети

Новак О. Літературна весна в Київській політехніці. Київський Політехнік. 2014. 5 черв. С. 4–6.

Novak, O. (2014). ‘Literaturna vesna v Kyivskii politekhnitsi’ [Literary Spring in Kyiv Polytechnic]. Kyivskyi Politekhnik, June 5, pp.4–6.

Веб сайт

Книжкова палата України імені Івана Федорова. URL: http://www.ukrbook.net/vydav_ dil.html/. (дата звернення: 10.02.2016).

 

АБО

 

 

Мігунова Т. С. Слово «телебачення» – це архаїзм. Телекритика : [сайт]. Київ, 2017. URL: http://www telekritika.ua/expert/2017-01-23/59463. (дата звернення: 23.01.2017).

Knyzhkova palata Ukrainy imeni Ivana Fedorova [Book Chamber of UkrainenamedafterIvanFedorov], [online] Available at:<http://www.ukrbook.net/vydav_dil.html> [Accessed 10 February 2016].

 

 

Mihunova, T.S. (2017). ‘Slovo “telebachennia” – tse arkhaizm [The word “Television” is archaism]. Telekritika, [online] Available at:< http://www telekritika.ua/expert/2017-01-23/59463>[Accessed23January2017].

 

Smith J. The Art of Good Dancing – Noble Birth and Skilled Nonchalance. England(1580–1630). Historical dance. 1987. Vol. 2, no. 5. URL:www.dhds.org.uk/jnl/pdf/hd2n5p30. pdf. [Accessed 10 February 2018]

Smith, J. (1987). ‘The Art of Good Dancing – Noble Birth and Skilled Nonchalance. England1580–1630)’. Historical dance, vol. 2, no. 5, [online] Available at:<www.dhds.org.uk/jnl/pdf/hd2n5p30. pdf> [Accessed 10 February 2018].

Дисертація

 

Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради : дис. канд. мистецтвознавства / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2008. 186 с.

 

Drozhzhyna, N.V. (2008). Vokalne vykonavstvo v systemi muzychnoho mystetstva estrady [Vocalperformanceinthesystemofthevarietymusicalart]. D.Ed. Kharkiv State University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky.

Fisher, C.W. (2008). The legacy of leadership – a study of leadership in fluence within a single organisation. D.Ed. University of Sheffield.

Матеріали конф-й, семінарів, форумів

Лозовская К. Б. Китайский режиссер У Тянь Mин. Россия и Китай: исторический опыт взаимодействия и новые грани сотрудничества: Материалы 5-ой науч.-практ. конф., Екатеринбург, 25–26 нояб.,2008 г. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2009. С. 36–40.

 

Lozovskaya, K.B. (2009). Kitaiskii rezhisser U Tyan' Min. [Chinese film director Wu Tian Ming]. Rossiya i Kitai: istoricheskii opyt vzaimodeistviya i novye grani sotrudnichestva: Materialy 5-oi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Russia, Ekaterinburg November 25–26 2008. Ekaterinburg : Publishing house of Ural University, pp. 36–40.

 

 

Brown, J.(2005). Evaluating surveysof transparent governance. In:UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum onreinventing government: towardsparticipatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea, 24–27 May 2005. New York: United Nations.

Для електронних книг і PDF-файлів

Зусак М. Воровка книг. 1-е изд. [ebook]. Нью-Йорк : Knopf, 2015. URL: http://ebooks.nypl.org/. (дата обращения: 20.04.2015).

 

Робин Дж. Пособие для профессионального обучения: исследования, ресурсы и стратегии для реализации. 1-е изд. [pdf]. Нью-Йорк : Департамент образования Нью-Йорка, 2014. URL:http://schools.nyc.gov/. (дата обращения: 14.04.2015).

Zusack, M. (2015). Vorovka knig [The Book Thief]. 1st ed. [ebook] NewYork: Knopf. Available at: http://ebooks.nypl.org/ [Accessed 20 Apr. 2015].

 

Robin, J. (2014). Posobie dlya professional’nogo obucheniya: issledovaniya, resursy i strategii dlya realizatsii [A handbook for professional learning: research, resources, and strategies for implementation].1st ed. [pdf]New York: NYC Department of Education. Available at http://schools.nyc.gov/ [Accessed 14 Apr. 2015].

Архівні матеріали

 

Гарматій Л. Лист до Г. Хоткевича. 21 січня 1912 р. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 688. Оп. 1. Спр. 307. Арк. 118–119.

Harmatii, L. (1912, January 21). Lyst do H. Khotkevycha [LettertoG. Khotkevych].CentralState Historical Archive ofUkraine in Lviv, fund 688, inventory 1, file 307, sheets 118–119.

Пирсон Дж. Письмо Джеймсу Мартину [письмо].– Историческое общество Джексона : сборник гражданских прав. Джексон, 1962.

Структура архівних материалів включає:

Призвище. (Рік публікації). Назву материалу. [format] Назву ун-ту, бібліотеки, організації, назву колекції, код чи номер. Місто.

Pearson, J. (1962). Letter to James Martin. [letter] The Jackson Historical Society, Civil Rights Collection. Jackson.

 

Твори мистецтва

Гилберт С. Джордж Вашингтон (1795–1796). [Холст, масло]. Нью-Йорк : Коллекция Фрика.

Gilbert, S. (1795–1796). George Washington. [Oilon canvas].New York: The Frick Collection.

 

Законодавчі та нормативні документи. Стандарти

Бібліографічні посилання

References

Господарський кодекс України : станом на

16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради

України. 2003. Ст. 192.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : stanom na

(16 sichnia 2003 roku) [Commercial Code Ukraine (2003, January 16)]. Vidomosti Verkhovnoi RadyUkrainy. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

Закон України Про інноваційну діяльність :

прийнятий 4 лип. 2002 року № 40-ІV. ГолосУкраїни. 2002. 9 серп. С. 10–12.

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist :

pryiniatyi 4 lypnia 2002 roku № 40-IV [Law of Ukraine on innovative activity from July 4 2002, №40-IV] (2002, August 9). Holos Ukrainy, no. 144, pp. 10–12.

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 Міжнар. конференції, (симпозіуму, з’їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium,Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical

Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis (D.Ed.)

Автореферати

Abstract of Ph.D. dissertation

Abstract of D. Sc. dissertation

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип.

issue

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in Books

Том = Т.

vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еt al.

Без року публікації = б.г.

No date = n.d.

Без місця видання = Б.м.

N.p.

 

 1. Українські джерела http://ukrlit.org/transliteratsiia

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.