Про журнал

Галузь та проблематика

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Журнал адресований вченим, експертам, викладачам та науково-педагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасного мистецького, виробничого та аудіовізуального процесів.

Процес рецензування

Рецензування (наукову експертизу) проходять усі  статті, що надійшли в редакційну колегію. Рецензування статей проводиться з метою максимально об’єктивної оцінки їх змісту і відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів для забезпечення високого наукового рівня журналу. 

До друку приймаються неопубліковані раніше наукові статті, які відповідають тематиці видання.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю у випадках: недотримання авторами правил оформлення; виявлення елементів запозичення (плагіату), невідповідності статті тематиці журналу, наявності негативної оцінки рецензента.  

Порядок рецензування

Рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Рецензування проводиться конфіденційно (подвійне «сліпе» рецензування). Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора.

Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Рецензія повинна містити чітку рекомендацію щодо доцільності чи недоцільності публікації статті.

Призначення рецензентів відбувається за  рішенням редакційної колегії.

Стандартна процедура рецензування відбувається, як правило, протягом 14 днів. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку;
 • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень  рецензентів;
 • відмову в прийнятті статті до друку.

Автору статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається опосередковано через редакційну колегію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems). На прохання рецензента та за згодою з редакційною колегію взаємодія автора й рецензента може відбуватись у режимі безпосереднього особистісного контакту.

У випадку необхідності внесення в статтю коректив, матеріал повертається автору на доопрацювання. Повторна подача автором статті супроводжується повідомленням щодо врахування або неврахування зауважень рецензента. Відкоригований примірник статті подається на розгляд тому ж  рецензенту для прийняття рішення щодо її публікації. Датою публікації статті вважається дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності її опублікування.

У разі незгоди з думкою рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.

Стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись особисто, електронною поштою, скайпом, телефоном. Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Рекомендація щодо друку чергового випуску журналу здійснюється Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв та фіксується у відповідному протоколі.

Редакція письмово повідомляє авторів про ухвалене рішення

Періодичність публікації

Науковий збірник виходить двічі на рік (квітень, жовтень)

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика антиплагіату

Статті, які подаються на рецензування, повинні мати 85% унікальності авторського тексту. Перевірка здійснюється програмним забезпеченням («UNICHEK»). Запозичення допускається в обсязі 15 % від загального об’єму статті.

Плата за публікацію

Публікація, редагування та затвердження тексту статей в журналі відбувається на безоплатній основі.

Редакційна етика

Журнал не робить винятків з правил на користь будь-якої конкретної групи людей.

Етика авторів

Автори зобов'язуються:

 • надавати статтю, яка раніше не публікувалася та не перебуває на розгляді в іншому виданні. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу;
 • надавати у статті факти та результати проведених досліджень. Автори несуть відповідальність за точність викладеного у статті матеріалу (дат, власних назв, цитат тощо). Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними;
 • у випадку необхідності на вимогу редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду. Автори повинні надати вільний доступ до таких даних і зберігати ці дані протягом розумного часу після їх опублікування;
 • дотримуватись етики наукового цитування. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні посилання.

Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

Етика редакторів

Члени редакційної колегії несуть відповідальність за оприлюднення наданих рукописів і керуються такими принципами:

 • достовірність, наукова новизна і значущість представлених для публікації матеріалів, їх оригінальність і самостійність;
 • припинення будь-якої співпраці з автором, у тексті статті якого виявлено плагіат, порушення норм академічної доброчесності та авторського права;
 • відповідність представлених для публікації наукових статей та інших матеріалів політиці видання;
 • запобігання конфлікту інтересів членів редакційної колегії стосовно статей, які вони відхиляють чи схвалюють до публікації;
 • конфіденційність в організації рецензування наданих для публікації статей;
 • дотримання авторського права щодо представлених до розгляду рукописів, неприпустимість їх використання членами редакційної колегії для особистої мети або передавання третім особам;
 • збереження авторських прав за авторами після публікації статей та їх розміщення у відкритому доступі.

Етика рецензування

Метою рецензування статті є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень:

 • метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим та етичним стандартам;
 • рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті;
 • для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання матеріалу статті без дозволу автора;
 • у разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними обґрунтуванням;
 • у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті.

Історія журналу

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23118-12958 Р Серія КВ від 25.01.2018.